LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com
25 tháng 4 năm 2022

CỤM CÔNG TRÌNH CẢI TIẾN KỸ THUẬT NÂNG CAO SẢN LƯỢNG, CHẤT...

Tác giả: Ông Nguyễn Quang Thuyết. Công trình đạt giải A Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng lần thứ hai năm 2021. [Chi tiết]

18 tháng 4 năm 2022

CÔNG TRÌNH “NHÓM GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG...

Tác giả: Ông Trần Thanh Nam ... Công trình đạt giải A Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng lần thứ hai năm 2021. [Chi tiết]

14 tháng 4 năm 2022

CÔNG TRÌNH “ĐẠO TIN LÀNH VÀ VIỆC ỔN ĐỊNH PHÁT TRIỂN TRONG...

Tác giả: Ông Nguyễn Đức Hiệp. Công trình đạt giải A Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng lần thứ hai năm 2021.[Chi tiết]

23 tháng 12 năm 2021

Thông báo kết quả đạt giải Giải thưởng khoa học và công...

Thông báo những công trình, cụm công trình đạt giải Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng lần thứ hai năm 2021 [Chi tiết]

« 1 2 »