LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com

Thông báo kết quả Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ 11 (2022-2023)

Danh mục: Hội thi sáng tạo kỹ thuật Ngày đăng: 15 tháng 8 năm 2023
Tin liên quan