LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com
04 tháng 5 năm 2023

Việc đào tạo nguồn nhân lực để phát triển công nghiệp,...

ThS. Đào Thị Hiếu - Giảng viên Trường Đại học Đà Lạt [Chi tiết]

28 tháng 4 năm 2023

Phát triển doanh nghiệp tại huyện Lâm Hà: Hướng đi đúng,...

ThS. Đinh Công Tuyến - Giảng viên Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng[Chi tiết]

21 tháng 4 năm 2023

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển công...

ThS. Liễu Văn Bảo - Giảng viên Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng[Chi tiết]

14 tháng 4 năm 2023

Thực trạng và một số giải pháp phát triển ngành nông nghiệp...

Lương Văn Ngự - Nguyên Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên Môi trường[Chi tiết]

« 1 2 3 4 5 »