LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com
Số hiệu Ngày Trích yếu
04-05-2024 Hướng dẫn tuyên truyền và thực hiện kết luận số 96-KL/TW, ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 116-KH/TU ngày23/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 69-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Bạn
13-03-2024 Chương trình hành động số 77-CTr/TU ngày 06/3/2024 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
1051/MTTQ-BTT 17-08-2021 Công Văn: 1051/MTTQ-BTT ngày 11/08/2021: V/v Công văn vv tổ chức báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV và tổng hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri , gửi từ Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
582/QĐ-UBND 25-03-2021 Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng
453/QĐ-UBND 25-03-2021 Quyết định 453/QĐ-UBND ngày 08/3/2023 ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng
665/QĐ-BTC 25-03-2021 Quyết định số 665/QĐ-BTC ngày 08/4/2020 về việc Ban hành Thể lệ Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng lần thứ hai năm 2021
1733/KH-UBND 25-03-2021 Kế hoạch số 1733/KH-UBND ngày 26/3/20120 về việc thực hiện kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp
24/QĐ-UBND 24-03-2021 Quyết định quy chế xét tặng giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng