LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
TỈNH LÂM ĐỒNG
Số 2A Trần Hưng Đạo - Phường 3 - Thành phố Đà Lạt - Điện thoai: 0263.3533247 - Email: lienhiephoilamdong@gmail.com
Số hiệu Ngày Trích yếu
04-05-2024 Hướng dẫn tuyên truyền và thực hiện kết luận số 96-KL/TW, ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 116-KH/TU ngày23/4/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 69-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Bạn
13-03-2024 Chương trình hành động số 77-CTr/TU ngày 06/3/2024 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 14-12-2023 Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoa
Kế hoạch số 20-KH/TW ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Ban Chấp hành Trung ương 14-12-2023 Kế hoạch số 20-KH/TW ngày 28 tháng 11 năm 2023 của Ban Chấp hành Trung ương về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XIII về việc tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ tri
Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 08/3/2023 của UBND tỉnh Lâm Đồng 13-03-2023 Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 08/3/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng
Quyết định số 2402/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 13-03-2023 Quyết định số 2402/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 về việc phê duyệt nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội năm 2023 của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Lâm Đồng
Thông báo số 29/TB-LHHVN, Ngày 31/02/2023 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 02-02-2023 Thông báo Hội nghị ĐCT lần thứ 8 và Hội nghị HĐ TƯ LHH KH&KT VN lần thứ 6, khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Theo Báo cáo số 979/BC-LHHVN, ngày 26/12/2022 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam . 30-12-2022 Tổng kết hoạt động năm 2022 và sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023
Theo tài liệu Hướng dẫn Thi đua - Khen thưởng và Công văn số 831/LHHVN-TCCSH ngày 8/11/2022 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 11-11-2022 Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Theo Quyết định số 769/QĐ-LHHVN ngày 23/8/2022 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 31-08-2022 Quyết định số 769/QĐ-LHHVN ngày 23/8/2022 phân công Ủy viên Đoàn Chủ tịch phụ trách, theo dõi, chỉ đạo các Cụm/Khối thi đua của LHHVN
Thông báo số 776/TB-LHHVN ngày 25/8/2022 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 26-08-2022 Thông báo số 776/TB-LHHVN ngày 25/8/2022 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Hội đồng Trung ương LHHVN lần thứ 4, khóa VIII
Công văn số 564/LHHVN-TCCSH ngày 09/8/2022 của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam 10-08-2022 Thông báo Cụm trưởng, Cụm phó Cụm Thi đua ngày 09/8/2022 của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam
Kế hoạch số 515, ngày 26/7/2022 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 08-08-2022 Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (26/3/1983 - 26/3/2023)
Theo Quyết định số 586/QĐ-LHHVN ngày 13/7/2022 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 20-07-2022 Quyết định tổ chức hoạt động của Cụm/Khối thi đua Hội thành viên LHHVN
Theo giấy mời số 461/GM-LHHVN, ngày 07/7/2022 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 15-07-2022 Mời tham dự giao ban Liên hiệp các Hội KH&KT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2022 và hội thảo chuyên đề
Theo thống số 403/TB-LHHVN, ngày 14/06/2022 của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 15-06-2022 Thông báo số 403/TB-LHHVN, ngày 14/06/2022 của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về tổ chức Hội nghị giao ban LHH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2022
Quyết số 354/QĐ-LHHVN, ngày 09/05/2022 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 13-05-2022 Quyết định công nhận danh hiệu "Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu năm 2022"
Thông báo gửi đề xuất nhiệm vụ phổ biến kiến thức Khoa học và Công nghệ năm 2023 04-05-2022 Công văn số 294/LHHVN-TT&PBKT, ngày 04/05/2022 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về Thông báo gửi đề xuất nhiệm vụ phổ biến kiến thức Khoa học và Công nghệ năm 2023
Công văn số 289/LHHVN ngày 29/04/2022 04-05-2022 Công văn số 289/LHHVN ngày 29/04/2022 về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam 2022
Công văn số 186/LHHVN-TCCSH 04-04-2022 Công văn số 186/LHHVN-TCCSH, ngày 25/03/2022 về việc phát động thi đua lập thành tích kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (26/03/1983 - 26/03/2022)
Công văn số 170/LHHVN của Liên Hiệp Hội Việt Nam 25-03-2022 Công văn số 170/LHHVN của Liên Hiệp Hội Việt Nam, ngày 23/03/2923 về việc đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ, Bảo vệ Môi trường năm 2023
Quyết định 206/QĐ-LHHVN 17-03-2022 Quyết định 206/QĐ-LHHVN, ngày 15/03/2022 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc ban hành Quy chế xét chọn, tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu
Kế hoạch số 125/KH-LHHVN của Liên hiệp Hội Việt Nam 15-03-2022 Kế hoạch số 125/KH-LHHVN của Liên hiệp Hội Việt Nam ngày 08/03/2022 về tổ chức Hội nghị tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 2022
Rà soát việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 03-03-2022 Công văn số 64/LHHVN-KHCNMT ngày 11/02/2022 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam về việc rà soát việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Quyết định số 1039/QĐ-LHHVN, ngày 03/12/2021, 09-12-2021 Quyết định số 1039/QĐ-LHHVN, ngày 03/12/2021, Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Quyết định 926/QĐ-LHHVN, ngày 16/11/2021 17-11-2021 Quyết định 926/QĐ-LHHVN, ngày 16/11/2021, công nhận Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long khóa IV (nhiệm kỳ 2021 - 2026)
Công văn số 723/LHHVN-TCCSH, ngày 13/10/2021 14-10-2021 Công văn số 723/LHHVN-TCCSH, ngày 13/10/2021, về việc rà soát nhu cầu đào tạo Cao cấp lý luận chính trị 2022
Quyết định 711/QĐ-LHHVN, ngày 30/09/2021 30-09-2021 Quyết định 711/QĐ-LHHVN, ngày 30/09/2021, Miễn tiền quản lý phí cho các tổ chức KH&CN trực thuộc năm 2021
Công văn số 677/LHHVN, ngày 30/09/2021 30-09-2021 Công văn số 677/LHHVN, ngày 30/09/2021, Mời tham gia Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2022
Công văn số 638/LHHVN-TCCSH 16-09-2021 Công văn số 638/LHHVN-TCCSH, ngày 13/09/2021, về việc khen thưởng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
1051/MTTQ-BTT 17-08-2021 Công Văn: 1051/MTTQ-BTT ngày 11/08/2021: V/v Công văn vv tổ chức báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV và tổng hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri , gửi từ Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
Công văn số 645/LHHVN-VP 27-09-2021 Công văn số 645/LHHVN-VP, ngày 20/09/2021, báo cáo hoạt động 9 tháng đầu năm 2021
262/Ctr-LHHVN 28-07-2021 Chương trình số 262/Ctr-LHHVN, ngày 04/5/2021, Chương trình công tác năm 2021 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
430/BC-LHHVN 28-07-2021 Báo cáo số 430/BC-LHHVN, ngày 05/7/2021, báo cáo kết quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
582/QĐ-UBND 25-03-2021 Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng
453/QĐ-UBND 25-03-2021 Quyết định 453/QĐ-UBND ngày 08/3/2023 ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng
665/QĐ-BTC 25-03-2021 Quyết định số 665/QĐ-BTC ngày 08/4/2020 về việc Ban hành Thể lệ Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng lần thứ hai năm 2021
1733/KH-UBND 25-03-2021 Kế hoạch số 1733/KH-UBND ngày 26/3/20120 về việc thực hiện kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp
93-KL/TW 24-03-2021 Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 42-CT/TW
24/QĐ-UBND 24-03-2021 Quyết định quy chế xét tặng giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng
3/2014/TT-BKHĐT 24-03-2021 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ